gclub : การดูแลแผลผ่าตัด

การรักษาพยาบาลบางโรคที่เราชาว gclub ต้องรับการผ่าตัดนั้น เป็นเรื่องที่หลายคนเป็นกังวลในเรื่องอาการเจ็บแผล แต่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงเรื่องการพักฟื้นหรือการดูแลแผลผ่าตัดให้สะอาดปราศจากการติดเชื้อ หลายคนก็หลายปากบอกกันหลายอย่าง ทั้งเรื่องของแสลงที่ห้ามกิน ไม่ว่าจะเป็นไข่ หน่อไม้  ของหมักดอง อาหารทะเล แถมยังห้ามไปงานศพ   การติดเชื้อของแผลผ่าตัดก็ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการรักษาพยาบาล ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยชาว gclub ซึ่งต้องอยู่รับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน เป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างสูง บางรายยังอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจนเป็นสาเหตุของการตายหรือทำให้เกิดการติดเชื้ออย่างเรื้อรังต่อไป รักษาให้หายยากและต้องใช้เวลานานมากการติดเชื้อของแผลผ่าตัดดังกล่าว เป็นสาเหตุให้บุคลากรทีมผ่าตัด ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ ได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังในการร่วมกันค้นหาสาเหตุ หรือปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆชาว gclub ที่ควรทราบว่าจะก่อให้เกิดภาวการณ์ติดเชื้อ เพื่อหาแนวทางป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของแผลผ่าตัดให้ลดน้อยลงให้ได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจตีบโดยการตัดต่อเส้นเลือด นั้น พบว่า เป็นการผ่าตัดผู้ป่วยชาว gclubภาวะวิกฤต ซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่สนับสนุนให้เกิดการติดเชื้อของแผลผ่าตัดได้มาก เช่น เป็นการผ่าตัดที่ใช้เวลานานประมาณ 5 – 7 ชั่วโมง บาดแผลจากการผ่าตัดเป็นบริเวณกว้าง มีอยู่ 2 แห่ง คือ บริเวณหน้าอกยาว 5-6 นิ้ว และบริเวณขาตั้งแต่ข้อเท้าจนถึงขาหนีบ นอกจากนี้ยังพบปัจจัยส่วนบุคคลจากโรคที่ผู้ป่วยชาว gclubเป็นอยู่ร่วมด้วย เช่น มีโรคอ้วน เบาหวาน รวมทั้งการดื้อยาต้านจุลชีพต่าง ๆ และที่สำคัญ ยังพบว่า ภาวการณ์ติดเชื้อดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับเทคนิคการพยาบาลทางห้องผ่าตัด ทั้งระยะก่อนผ่าตัด ระยะผ่าตัด และหลังผ่าตัดซึ่งถ้าไม่มีมาตรฐานการพยาบาลที่ดีในแต่ละขั้นตอนแล้ว จะเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่สนับสนุนให้การเกิดเชื้อของแผลผ่าตัดรุนแรงขึ้นมากดังนั้น บุคลากรในทีมผ่าตัดทุกคนจะต้องมีการเฝ้าระวังและป้องกันภาวการณ์ติดเชื้อที่ดีอยู่เสมอ กล่าวคือ มีการติดตามผลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทุกราย โดยประสานงานระหว่างหน่วยงาน ถ้าพบภาวการณ์ติดเชื้อต้องรับหาทางแก้ไขโดยศึกษาถึงปัญหาและภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ของการติดเชื้ออย่างจริงจังและรวดเร็ว เพื่อป้องกันมิให้บาดแผลลุกลามมากจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ง่าย เนื่องจากเป็นการผ่าตัดหัวใจซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญยิ่งของร่างกายกรที่จะลดอัตราการติดเชื้อให้น้อยลงได้ คือ การป้องกันมิให้เกิดการติดเชื้อนั้นในทุกขั้นตอนของการพยาบาลผู้ป่วย ทั้งที่หอผู้ป่วย ห้องผ่าตัด และหออภิบาลศัลยกรรมหัวใจ ซึ่งในส่วนของบทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดนั้นก็มีความสำคัญยิ่ง โดยการปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดตามมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ เคร่งครัดต่อหลักเทคนิคการปลอดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดเวลา ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับนอกจากจะลดอัตราการติดเชื้อของแผลผ่าตัดลงแล้ว ยังเป็นการร่วมกันพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดของหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ชาว gclub ควรทราบความหมายของการติดเชื้อ การติดเชื้อ หมายถึง ภาวะที่ร่างกายถูกรุกรานโดยเชื้อจุลินทรีย์ อันได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส รา หรือพาราไซท์ โดยอาจทำให้เกิดโรค หรือไม่ทำให้เกิดโรคก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาจขึ้นกับคุณสมบัติของจุลินทรีย์เองหรืออาจขึ้นกับปฏิกิริยาตอบโต้ของร่างกาย นอกจากนี้ยังพบว่าสภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ร่างกายชาว gclub และจุลินทรีย์ก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่อาจมีบทบาทส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการติดเชื้อเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามมีจุลินทรีย์เพียงบางชนิดเท่านั้นในกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีอยู่มากมายทั่วไปในโลกนี้ที่สามารถทำให้เกิดโรคในชาว gclubได้การติดเชื้อ นั้นทำให้ภาวะที่ร่างกายถูกรุกรานโดยเชื้อจุลินทรีย์ หลายชนิด เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส รา หรือพาราไซท์ อาจทำให้เกิดโรค หรือไม่ทำให้เกิดโรคได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาจขึ้นกับคุณสมบัติของจุลินทรีย์เองหรืออาจขึ้นกับปฏิกิริยาตอบโต้ของร่างกาย ชาว gclub ที่มรสภาพ อ่อนแอหรือแข็งแรงนอกจากนี้ยังพบว่าสภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ร่างกายและจุลินทรีย์ก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่อาจมีบทบาทส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการติดเชื้อเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามมีจุลินทรีย์เพียงบางชนิดเท่านั้นในกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีอยู่มากมายทั่วไปในโลกนี้ที่สามารถทำให้เกิดโรคในคนได้ เมื่อเชื้อจุลินทรีย์เข้าสู่เนื้อเยื่อ ร่างกายชาว gclubจะมีปฏิกิริยาตอบโต้เพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์นั้น คือ เกิดภาวะที่เรียกว่าการอักเสบนั้นเอง ซึ่งปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง  การติดเชื้อของแผลผ่าตัดเกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรียในแผลแบ่งตัวมากขึ้น จนทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองเฉพาะที่ หรือปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายชาว gclubทั้งหมด ส่วนใหญ่แผลมักจะเกิดติดเชื้อในห้องผ่าตัดเมื่อขณะเปิดแผล แต่เชื้อแบคทีเรียที่พบในแผลผ่าตัดที่วิเคราะห์ได้ว่าไม่มีการติดเชื้อนั้น ต้องเป็นแผลที่มีขอบชิดติดสนิทดี ไม่มีสิ่งขับหลั่งออกมาตอนท้ายของการผ่าตัด อาจจะไม่ใช่ตัวเดียวกับตัวที่ติดเชื้อที่แผลก็ได้แผลผ่าตัดที่มีการติดเชื้อ คือ แผลที่พบสิ่งขับหลั่งออกมาเป็นหนอง (purulent discharge) โดยอาจตรวจพบเชื้อจากสิ่แผลผ่าตัดอาจมีการติดเชื้อ (possibly infected wound) ถ้าพบว่ามีการอักเสบบริเวณแผลผ่าตัดของชาว gclub โดยอาจไม่มีหนอง แต่มีสิ่งขับหลั่งเป็นสารเหลวออกมาทางบาดแผลหรือไม่ก็ตามการเกิดฝีบริเวณรอยเย็บ (stitch abscess) จะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าแผลมีการติดเชื้อหรือไม่นั้น เนื่องจากการเกิดฝีเป็นผลจากปฏิกิริยาของการอักเสบ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีการติดเชื้อร่วมด้วยก็ได้ ดังนั้น จึงมีเกณฑ์ในการตัดสินว่าฝีบริเวณรอยเย็บไม่มีการติดเชื้อ เมื่อแผลผ่าตัดมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอาการอักเสบและสิ่งขับหลั่งออกจากรอยเย็บเล็กน้อย แต่ไม่มีรอยแผลแยก แผลแห้งติดกันดี โดยไม่มีสิ่งขับหลั่ง  มีการสมานของแผลภายใน 72 ชั่วโมงหลังการตัดไหม  คำจำกัดความเกี่ยวกับสภาพการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด  คำจำกัดความเกี่ยวกับสภาพการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด มีดังนี้   Clean wound หมายถึง แผลผ่าตัดที่มิได้มีการตัดผ่านเข้าไปภายในทางเดินอาหารหรือทางหายใจ ไม่ปรากฏการอักเสบ ใช้หลักเทคนิคการปลอดเชื้อ Clean-contaminated wound หมายถึง แผลผ่าตัดที่ผ่านเข้าไปภายในทางเดินอาหารหรือทางหายใจของชาว gclub หมายถึง แผลผ่าตัดที่มีหนอง หรือมีกรแตกทะลุของอวัยวะภายในหรือ หมายถึง แผลที่มีหนอง  Possibly infected wound หมายถึง แผลที่มีอาการแสดงของการอักเสบหรือ serous discharge แผลดังกล่าวนี้ต้องสังเกตทุกวัน จนสิ้นสุดด้วย คำนิยามโรคติดเชื้อแผลผ่าตัดตามแบบศูนย์กลางการควบคุมและป้องกันโรค (centers for disease control and prevention) ของประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2531 ประกอบด้วยโรคติดเชื้อบริเวณรอบแผลผ่าตัดซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังผ่าตัด และเป็นการติดเชื้อที่ผิวหนัง ชั้นใต้ผิวหนัง หรือกล้ามเนื้อที่อยู่เหนือชั้นพังผืดร่วมกับข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ระหว่างการผ่าตัดได้ทั้ง ๆ ที่อยู่ในสภาวะที่สะอาด แต่เนื่องจากร่างกายมีกระบวนการต่อต้านเชื้อโรค ซึ่งได้แก่ปฏิกิริยาการอักเสบ ตามปกติร่างกายชาว gclubจะมีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคเมื่อจำนวนแบคทีเรียน้อยกว่า 103 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้ามีเชื้อแบคทีเรียตั้งแต่ 107 – 109 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ขึ้นไป จะมีการติดเชื้อของแผล เชื้อโรคที่เข้าสู่แผลผ่าตัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เชื้อโรคที่มาจากภายนอกร่างกาย และเชื้อโรคที่มีอยู่แล้วภายในร่างกายชาว gclub นั้นควรทราบไว้ เพื่อเท่าทันโรค

การรักษาพยาบาลบางโรคที่เราชาว gclub ต้องรับการผ่าตัดนั้น เป็นเรื่องที่หลายคนเป็นกังวลในเรื่องอาการเจ็บแผล แต่ไม่ค่อยมีใครนึกถึงเรื่องการพักฟื้นหรือการดูแลแผลผ่าตัดให้สะอาดปราศจากการติดเชื้อ หลายคนก็หลายปากบอกกันหลายอย่าง ทั้งเรื่องของแสลงที่ห้ามกิน ไม่ว่าจะเป็นไข่ หน่อไม้  ของหมักดอง อาหารทะเล แถมยังห้ามไปงานศพ   การติดเชื้อของแผลผ่าตัดก็ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการรักษาพยาบาล ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยชาว gclub ซึ่งต้องอยู่รับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน เป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างสูง บางรายยังอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจนเป็นสาเหตุของการตายหรือทำให้เกิดการติดเชื้ออย่างเรื้อรังต่อไป รักษาให้หายยากและต้องใช้เวลานานมากการติดเชื้อของแผลผ่าตัดดังกล่าว เป็นสาเหตุให้บุคลากรทีมผ่าตัด ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ ได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังในการร่วมกันค้นหาสาเหตุ หรือปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆชาว gclub ที่ควรทราบว่าจะก่อให้เกิดภาวการณ์ติดเชื้อ เพื่อหาแนวทางป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของแผลผ่าตัดให้ลดน้อยลงให้ได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจตีบโดยการตัดต่อเส้นเลือด นั้น พบว่า เป็นการผ่าตัดผู้ป่วยชาว gclubภาวะวิกฤต ซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่สนับสนุนให้เกิดการติดเชื้อของแผลผ่าตัดได้มาก เช่น เป็นการผ่าตัดที่ใช้เวลานานประมาณ 5 – 7 ชั่วโมง บาดแผลจากการผ่าตัดเป็นบริเวณกว้าง มีอยู่ 2 แห่ง คือ บริเวณหน้าอกยาว 5-6 นิ้ว และบริเวณขาตั้งแต่ข้อเท้าจนถึงขาหนีบ นอกจากนี้ยังพบปัจจัยส่วนบุคคลจากโรคที่ผู้ป่วยชาว gclubเป็นอยู่ร่วมด้วย เช่น มีโรคอ้วน เบาหวาน รวมทั้งการดื้อยาต้านจุลชีพต่าง ๆ และที่สำคัญ ยังพบว่า ภาวการณ์ติดเชื้อดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับเทคนิคการพยาบาลทางห้องผ่าตัด ทั้งระยะก่อนผ่าตัด ระยะผ่าตัด และหลังผ่าตัดซึ่งถ้าไม่มีมาตรฐานการพยาบาลที่ดีในแต่ละขั้นตอนแล้ว จะเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่สนับสนุนให้การเกิดเชื้อของแผลผ่าตัดรุนแรงขึ้นมากดังนั้น บุคลากรในทีมผ่าตัดทุกคนจะต้องมีการเฝ้าระวังและป้องกันภาวการณ์ติดเชื้อที่ดีอยู่เสมอ กล่าวคือ มีการติดตามผลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทุกราย โดยประสานงานระหว่างหน่วยงาน ถ้าพบภาวการณ์ติดเชื้อต้องรับหาทางแก้ไขโดยศึกษาถึงปัญหาและภาวะเสี่ยงต่าง ๆ ของการติดเชื้ออย่างจริงจังและรวดเร็ว เพื่อป้องกันมิให้บาดแผลลุกลามมากจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ง่าย เนื่องจากเป็นการผ่าตัดหัวใจซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญยิ่งของร่างกายกรที่จะลดอัตราการติดเชื้อให้น้อยลงได้ คือ การป้องกันมิให้เกิดการติดเชื้อนั้นในทุกขั้นตอนของการพยาบาลผู้ป่วย ทั้งที่หอผู้ป่วย ห้องผ่าตัด และหออภิบาลศัลยกรรมหัวใจ ซึ่งในส่วนของบทบาทพยาบาลห้องผ่าตัดนั้นก็มีความสำคัญยิ่ง โดยการปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดตามมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ เคร่งครัดต่อหลักเทคนิคการปลอดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดเวลา ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับนอกจากจะลดอัตราการติดเชื้อของแผลผ่าตัดลงแล้ว ยังเป็นการร่วมกันพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดของหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ชาว gclub ควรทราบความหมายของการติดเชื้อ การติดเชื้อ หมายถึง ภาวะที่ร่างกายถูกรุกรานโดยเชื้อจุลินทรีย์ อันได้แก่ เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส รา หรือพาราไซท์ โดยอาจทำให้เกิดโรค หรือไม่ทำให้เกิดโรคก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาจขึ้นกับคุณสมบัติของจุลินทรีย์เองหรืออาจขึ้นกับปฏิกิริยาตอบโต้ของร่างกาย นอกจากนี้ยังพบว่าสภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ร่างกายชาว gclub และจุลินทรีย์ก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่อาจมีบทบาทส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการติดเชื้อเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามมีจุลินทรีย์เพียงบางชนิดเท่านั้นในกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีอยู่มากมายทั่วไปในโลกนี้ที่สามารถทำให้เกิดโรคในชาว gclubได้การติดเชื้อ นั้นทำให้ภาวะที่ร่างกายถูกรุกรานโดยเชื้อจุลินทรีย์ หลายชนิด เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส รา หรือพาราไซท์ อาจทำให้เกิดโรค หรือไม่ทำให้เกิดโรคได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาจขึ้นกับคุณสมบัติของจุลินทรีย์เองหรืออาจขึ้นกับปฏิกิริยาตอบโต้ของร่างกาย ชาว gclub ที่มรสภาพ อ่อนแอหรือแข็งแรงนอกจากนี้ยังพบว่าสภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ร่างกายและจุลินทรีย์ก็เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่อาจมีบทบาทส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการติดเชื้อเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามมีจุลินทรีย์เพียงบางชนิดเท่านั้นในกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีอยู่มากมายทั่วไปในโลกนี้ที่สามารถทำให้เกิดโรคในคนได้ เมื่อเชื้อจุลินทรีย์เข้าสู่เนื้อเยื่อ ร่างกายชาว gclubจะมีปฏิกิริยาตอบโต้เพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์นั้น คือ เกิดภาวะที่เรียกว่าการอักเสบนั้นเอง ซึ่งปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง  การติดเชื้อของแผลผ่าตัดเกิดขึ้นเมื่อแบคทีเรียในแผลแบ่งตัวมากขึ้น จนทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองเฉพาะที่ หรือปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายชาว gclubทั้งหมด ส่วนใหญ่แผลมักจะเกิดติดเชื้อในห้องผ่าตัดเมื่อขณะเปิดแผล แต่เชื้อแบคทีเรียที่พบในแผลผ่าตัดที่วิเคราะห์ได้ว่าไม่มีการติดเชื้อนั้น ต้องเป็นแผลที่มีขอบชิดติดสนิทดี ไม่มีสิ่งขับหลั่งออกมาตอนท้ายของการผ่าตัด อาจจะไม่ใช่ตัวเดียวกับตัวที่ติดเชื้อที่แผลก็ได้แผลผ่าตัดที่มีการติดเชื้อ คือ แผลที่พบสิ่งขับหลั่งออกมาเป็นหนอง (purulent discharge) โดยอาจตรวจพบเชื้อจากสิ่แผลผ่าตัดอาจมีการติดเชื้อ (possibly infected wound) ถ้าพบว่ามีการอักเสบบริเวณแผลผ่าตัดของชาว gclub โดยอาจไม่มีหนอง แต่มีสิ่งขับหลั่งเป็นสารเหลวออกมาทางบาดแผลหรือไม่ก็ตามการเกิดฝีบริเวณรอยเย็บ (stitch abscess) จะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าแผลมีการติดเชื้อหรือไม่นั้น เนื่องจากการเกิดฝีเป็นผลจากปฏิกิริยาของการอักเสบ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีการติดเชื้อร่วมด้วยก็ได้ ดังนั้น จึงมีเกณฑ์ในการตัดสินว่าฝีบริเวณรอยเย็บไม่มีการติดเชื้อ เมื่อแผลผ่าตัดมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอาการอักเสบและสิ่งขับหลั่งออกจากรอยเย็บเล็กน้อย แต่ไม่มีรอยแผลแยก แผลแห้งติดกันดี โดยไม่มีสิ่งขับหลั่ง  มีการสมานของแผลภายใน 72 ชั่วโมงหลังการตัดไหม  คำจำกัดความเกี่ยวกับสภาพการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด  คำจำกัดความเกี่ยวกับสภาพการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด มีดังนี้   Clean wound หมายถึง แผลผ่าตัดที่มิได้มีการตัดผ่านเข้าไปภายในทางเดินอาหารหรือทางหายใจ ไม่ปรากฏการอักเสบ ใช้หลักเทคนิคการปลอดเชื้อ Clean-contaminated wound หมายถึง แผลผ่าตัดที่ผ่านเข้าไปภายในทางเดินอาหารหรือทางหายใจของชาว gclub หมายถึง แผลผ่าตัดที่มีหนอง หรือมีกรแตกทะลุของอวัยวะภายในหรือ หมายถึง แผลที่มีหนอง  Possibly infected wound หมายถึง แผลที่มีอาการแสดงของการอักเสบหรือ serous discharge แผลดังกล่าวนี้ต้องสังเกตทุกวัน จนสิ้นสุดด้วย คำนิยามโรคติดเชื้อแผลผ่าตัดตามแบบศูนย์กลางการควบคุมและป้องกันโรค (centers for disease control and prevention) ของประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2531 ประกอบด้วยโรคติดเชื้อบริเวณรอบแผลผ่าตัดซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังผ่าตัด และเป็นการติดเชื้อที่ผิวหนัง ชั้นใต้ผิวหนัง หรือกล้ามเนื้อที่อยู่เหนือชั้นพังผืดร่วมกับข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ระหว่างการผ่าตัดได้ทั้ง ๆ ที่อยู่ในสภาวะที่สะอาด แต่เนื่องจากร่างกายมีกระบวนการต่อต้านเชื้อโรค ซึ่งได้แก่ปฏิกิริยาการอักเสบ ตามปกติร่างกายชาว gclubจะมีภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคเมื่อจำนวนแบคทีเรียน้อยกว่า 103 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้ามีเชื้อแบคทีเรียตั้งแต่ 107 – 109 ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ขึ้นไป จะมีการติดเชื้อของแผล เชื้อโรคที่เข้าสู่แผลผ่าตัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เชื้อโรคที่มาจากภายนอกร่างกาย และเชื้อโรคที่มีอยู่แล้วภายในร่างกายชาว gclub นั้นควรทราบไว้ เพื่อเท่าทันโรค

เรื่องนี้ถูกเขียนใน gclub และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับไปที่ gclub : การดูแลแผลผ่าตัด

  1. mazda พูดว่า:

    แผลอันนี้เราต้องดูแลเสมอนะคร๊าบบบบบเดวอาจจะเกิดการติดเชื้อได้

ปิดการแสดงความเห็น